Economia Circular BMS

Plans de sostenibilitat i agenda 2030

La sostenibilitat és un dels vectors més importants de qualsevol organització, sigui empresa o institució pública. Però aquest concepte no s’entén només des de la perspectiva ambitental, sinó també econòmica i social. Disposar d’un pla o una estratègia de sostenibilitat és una necessitat cada vegada més important per a les organitzacions, ja que la legislació però també el mercat ho té cada dia més present.

A BMS Consultoria Estratègica realitzem Plans de Sostenibilitat analitzant les necessitats pròpies de l’organització i referenciar-les a les tendències globals, marcades pels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030.

Impacte social

Petjades de carboni i eficiència energètica

El Canvi Climàtic constitueix un dels majors reptes als quals hem de fer front ara i en els propers anys. L’augment de la temperatura de la terra s’accelera com a conseqüència de l’activitat humana i els gasos d’efecte hivernacle (GEH) en són una de les principals causes. Conéixer la petjada de carboni de la nostra organització, establir un pla de reducció i, si s’escau, de compensació per a arribar a la neutralitat carbònica és un exercici cada vegada més habitual.

De la mateixa manera, també és fonamental que empreses i institucions comptin amb auditories energètiques dels seus edificis i serveis per tal d’estalviar en la factura energètica, però també per emetre menys CO2 a l’atmòsfera.

A BMS calculem petjades de carboni, elaborem plans de reducció i compensació, realitzem auditories energètiques i altres projectes relacionats amb l’objectiu de mitigar el Canvi Climàtic.

Economia Circular BMS

Esdeveniments sostenibles

Cada vega és més habitual que els esdeveniments esportius, culturals o festius comptabilitzin la seva petjada de carboni, intentin reduir-la i compensar-la. A més, alguns d’aquests esdeveniments ja compten amb el seu propi Pla de Sostenibitat, que te en compte la gestió dels residus, l’impacte sobre el medi natural, entre d’altres factors.

A BMS Consultoria Estratègica treballem amb federacions esportives i organitzadors d’activitats planificacions estratègiques i també accions puntuals per a la realització d’esdeveniments sostenibles.

Mobilitat sostenible BMS Andorra

Mobilitat sostenible (plans de mobilitat)

La mobilitat és un dels principals factors de contaminació i alhora un problema de gestió per als responsables dels nuclis urbans. Calen més i millors polítiques de mobilitat sostenible que cerquin la transversalitat d’actors, les fòrmules de mobilitat col·lectiva i la descarbonització.

En el cas d’Andorra, el Govern te establert normativament, d’acord amb la Litecc i els compromisos concrets a l’acord de París, que totes les organitzacions públiques i privades de més de 100 treballadors havien de disposar d’un Pla de mobilitat sostenible al personal (PMSP) abans de desembre del 2022.

Des de BMS Consultoria Estratègica acompanyem institucions i empreses en l’elaboració i implementació d’aquests PMSP realitzant la diagnosi, la definició d’objectius i el pla d’acció. També realitzem plans de seguiment.

Economia Circular BMS

Economia circular

L’economia circular cerca que el valor dels productes, els materials i els recursos es mantinguin en l’economia durant el major temps possible, i així reduir al mínim la generació de residus. Es tracta, en definitiva, d’implementar una economia no lineal, basada en el principi de “tancar el cicle de vida” dels productes, els serveis, els residus, els materials, l’aigua i l’energia. Entre altres raons perquè el sistema lineal actual (extracció, fabricació, utilització i eliminació) ha aconseguit els seus límits i es comença a albirar l’esgotament d’una sèrie de recursos naturals i dels combustibles fòssils.

A BMS Consultoria Estratègica acompanyem empreses i organitzacions en estratègies i accions d’economia circular, basades en la realitat de cada client però amb la mirada posada en bones pràctiques que es realitzen arreu del món.

Formació i educació ambiental

Formació i educació ambiental

La base per a un món més sostenible i socialment responsable és l’educació. Conéixer i interioritzar els conceptes i les millors pràctiques vinculades a la sostenibilitat, la cura del medi ambient i a la responsabilitat social corporativa és clau per poder aconseguir l’objectiu col·lectiu de deixar un món millor per a les properes generacions.

A BMS Consultoria Estratègica oferim formació i educació ambiental a mida per a organitzacions o institucions. Des de treball de camp, fins a aspectes més acadèmics.

Impacte social

Accions d'impacte social

La RSC -responsabilitat social corporativa- és un factor diferenciador creixent en empreses i institucions. És quelcom necessari i inherent per aquells que vulguin dirigir la seva organització en la gestió dels impactes que la seva activitat genera sobre els seus clients, treballadors, accionistes, comunitats locals, el medi ambient i sobre la societat en general.

A BMS Consultoria Estratègica treballem colze a colze amb les orgnanitzacions per a promoure accions d’RSC i afavorir aquesta acció holística vinculada a una gestió responsable.

També som els impulsors a Andorra del projecte d’Arrodoniment Solidari per a ajudar al finançament de les ONGs del Principat a través del partenariat amb opeardors comercials del País.